Welikada மற்றும் Magazine சிறைச்சாலைகளில் இருந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற அமர்வுகளில் கலந்து கொள்ள அனுமதிக்க வேண்டாம் என்று நாடாளுமன்ற வணிகக் குழு முடிவு