66 முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இம்முறை தேர்தலில் தோல்வி – முழு விபரம்

நடைபெற்று முடிந்துள்ள 2020இ நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்ட முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 66 பேர் இம்முறை தேர்தலில் தோல்வியடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் முக்கியமாக ஐக்கிய தேசியக் கட்சியில் இம்முறை போட்டியிட்ட முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தோல்வியடைந்துள்ளனர். 
முக்கியமாக ரணில் விக்ரமசிங்க, ரவி கருணாநாயக்க  ஆகியோரும் திலங்க சுமதிபால, தயா கமகே, சுஜீவ சேனசிங்க, அர்ஜூன ரணதுங்க, பாலித தெவரபெரும, அஜித்.பி.பெரேரா, ஹிருணிகா பிரேமச்சந்திர ஆகியோர் தோல்வியடைந்துள்ளனர். இதேவேளை தமிழ் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான விஜயகலா மகேஸ்வரன், மாவை சேனாதிராஜா, ஈ.சரவணபவன்,  ஞா.ஸ்ரீநேசன், எஸ்.யோகேஸ்வரன்,  மயில்வாகனம் திலகராஜ், ஆகியோரும் இம்முறை தேர்தலில் தோல்வியடைந்துள்ளனர். இதுகுறித்த முழு விபரம் வருமாறு

1- Thilanga Sumathipala, 2 – Ranil Wickremesinghe, 3 – Ravi Karunanayake, 4 – Daya Gamage, 5– A.H.M. Fowzie, 6- Sujeewa Senasinghe, 7 – Hirunika Premachandra, 8– Dulith Wijesekera, 9 – Ruwan Wijewardene, 10 – Arjuna Ranatunga, 11 – Ajith Manapperuma, 12 – Vijith Wijayamuni Zoysa, 13 – Edward Gunasekera, 14 – Palitha Thewarapperuma ,15 – Lakshman WIjemanne ,16 – Ajith P. Perera ,17 – Nalinda Jayatisse, 18 – Vajira Abeywardene,, 19 – Wijepala Hettiarachchi, 20 – Badula lal Bandarigoda, 21 – Piyasena Gamage, 22 – Lakshman Yapa Abeywardene, 23 – Manoj Sirisena, 24 – Niroshan Premaratne, 25 – Sunil Handunetti, 26 – Nihal Gallapatti, 27 – S.B. Navinna, 28 – Tharanath Basnayake, 29 – T. B. Ekanayake, 30 – Akila Viraj Kariyawasam, 31 – Indika Bandaranayake, 32 – Palitha Range Bandara, 33 – Shantha Abeysekera, 34 – Weerakumara Dissanayake, 35 – S.A. Muthukumaran, 36 – Chandrani Bandara, 37 – P. Harrison, 38 – Chandima Gamage, 39 – Nalaka Kolonne, 40 – Sydney Jayaratne, 41 – Lakshman Seneviratne
42 – Ravi Samaraweera, 43 – Padma Udaya Shantha Gunasekera, 44 – Sumedha G. jayasena, 45 – Ananda Kumarasiri, 46 – Navin Dissanayake, 47 – k.K. Piyadasa, 48 – Mayilvaganam Thilakaraj, 49 – Lakshman Wasantha Perera, 50 – Wasantha Aluwihare, 51 – Ranjith Aluwihare, 52 – Sandheep Samarasinghe, 53 – Thusitha Wijemanne, 54 – Dunesh Gankanda
55 – Karunaratne Paranavithane, 56 – A.A. Wijetunge, 57 – S. Yogeswaran, 58 – Gnanamuthu Sivanesan, 59 – Ali Zahir Moulana, 60 – Ameer Ali, 61 – Susantha Punchi Nilame, 62 – Abdula Maharoof, 63 – Vijayakala Maheswaran, 64 – Mavai Senathiraja, 65 – E. Saravanabawan, 66 – Anoma Gamage, 67 – Chathura Senaratne ஆகியோர் தோல்வியடைந்துள்ளனர்.