மேலும் 280,000 Pfizer covid -19 தடுப்பூசிகள் பெப்ரவரி மாதத்தில் ஒண்டாரியோ மாகாணத்துக்கு கிடைக்க இருக்கின்றன