மாலை மயங்கும் நேரம்

மாலை மயங்கும் நேரம்
மங்கையின் கண்ணில் வந்த மயக்கம்
செவ்விதழ் வழியே
சொல்ல வரும் சேதி தான் என்னவோ