பாரிய தீவிபத்தினால் Oakville பகுதியில் அமைந்துள்ள வீடு முற்றாக எரிந்து சாம்பலானது