பாதை வழி சலனம்

பாதை வழி சலனம் இன்றி போன என் மனசு
பாத கொலுசு சத்தம் கேட்டு
பாதை மாறி அலையுது