நீ மட்டும் போதும்….

கடலின் நீலமாய்

பூவின் வாசமாய்

உன்னுள் நான்…

உலக சுகங்களில் 

மகிழ்ச்சியில்லை 

அவை என்றுமென்

முதன்மையில்லை….

நாட்களனைத்தும்

உன்மீது தலைசாய்த்து 

உன் முத்தத்தால் விடிந்தால்

உன் முகம் பார்த்து முடிந்தால் 

அது மட்டுமே போதும் 

என்னுயிரே..!