நாங்கள் எதை பார்க்கின்றோம் என்று உங்களுக்கு தெரியும்