நடிகர் ராணா – மஹிகா திருமண கொண்டாட்ட புகைப்படங்கள்.

தெலுங்கு சினிமாவில் முன்னணி நடிகரான ராணா மற்றும் மஹிகா பஜாஜ் ஆகியோரது திருமணம் கொண்டாட்ட புகைப்படங்கள்…

 ராணா - மஹிகா திருமண கொண்டாட்டம்
 ராணா - மஹிகா திருமண கொண்டாட்டம்
 ராணா - மஹிகா திருமண கொண்டாட்டம்
 ராணா - மஹிகா திருமண கொண்டாட்டம்
 ராணா - மஹிகா திருமண கொண்டாட்டம்
 ராணா - மஹிகா திருமண கொண்டாட்டம்
 ராணா - மஹிகா திருமண கொண்டாட்டம்
 ராணா - மஹிகா திருமண கொண்டாட்டம்
 ராணா - மஹிகா திருமண கொண்டாட்டம்
 ராணா - மஹிகா திருமண கொண்டாட்டம்
 ராணா - மஹிகா திருமண கொண்டாட்டம்
 ராணா - மஹிகா திருமண கொண்டாட்டம்
 ராணா - மஹிகா திருமண கொண்டாட்டம்
 ராணா - மஹிகா திருமண கொண்டாட்டம்
 ராணா - மஹிகா திருமண கொண்டாட்டம்
 ராணா - மஹிகா திருமண கொண்டாட்டம்
 ராணா - மஹிகா திருமண கொண்டாட்டம்