டொராண்டோவின் போக்குவரத்துக்கு விதிகளை மீறுவோருக்கு வேக கட்டுப்பாட்டு அமுலாக்க சாதனங்களால்(ASE ) தண்டனை சீட்டுகள்(Tickets ) வழங்கப்பட்டுள்ளன

டொராண்டோவின் தானியங்கி வேக கட்டுப்பாட்டு அமுலாக்க  சாதனங்களால்(ASE )15,000 க்கும் மேற்பட்ட தண்டனை சீட்டுகள்(Tickets ) வழங்கப்பட்டுள்ளன

டொராண்டோவின் தானியங்கி வேக அமுலாக்க (ASE) சாதனங்களால் 15,000 க்கும் மேற்பட்ட  தண்டனை சீட்டுகள் (டிக்கெட்டுகள்) திட்டத்தின் இரண்டாவது மாதத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளன

ஆகஸ்ட் 6 முதல் செப்டம்பர் 5 வரையிலான காலப்பகுதியில், மொத்தம் 15,175 டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட்டன, இது முதல் மாதத்தில் அனுப்பப்பட்ட 22,300 க்கும் மேற்பட்ட டிக்கெட்டுகளிலிருந்து குறைவாக காணப்படுகிறது