சில சிறைச்சாலைகளின் பாதுகாப்பு STF இன் கீழ்

இன்று முதல் வெலிகடை, மெகசின் சிறைச்சாலையின் மற்றும் கொழும்பு ரிமான்ட் சிறைச்சாலையின் பாதுகாப்பிற்காக பொலிஸ் விசேட அதிரடிப் படையை ஈடுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறைச்சாலை ஆணையாளர் நாயகம் துஷார உபுல்தெரிய இதனை தெரிவித்துள்ளார்.