சிந்தனை…

Skills you need to live a happy life | Page 125 | Daily News

வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும்

சிறு வித்தியாசம் தான்

கடமையை செய்தால்

வெற்றி……

கடமைக்கு செய்தால்

தோல்வி…….