கவிதை உயிர் பெற்றதே!

Attitude and Life Truths | Cute girl wallpaper, Cute girl hd wallpaper,  Beautiful girl wallpaper

கள்வனே 
கவிதை தா என்றாய் 
கவிதையா யாருக்கு என்றேன்,
கள்ளி எனக்கு தான் என்றாய் 
கவிதை எது குறித்து என்றேன் ,
கண்ணம்மா உனக்கு தெரியாதா என்றாய் 
கற்பனைகளை கவிதையாக வடித்திடவா 
கனவுகளை கவிதையாக வடித்திடவா 
கள்வனே குழம்பி தவிக்கின்றேன் அதனையே 
கவிதையாக வடிக்க 
கவிதை உயிர் பெற்றதே…..