கண்முடிய இரவுகளில்

கண்முடிய இரவுகளில்
திறந்து கொண்டன
என் கனவு கண்கள்
என் கனவு கன்னிக்காக