ஒரு ஃபார்முக்கு வந்துட்டீங்க… அழகிய போட்டோ ஷூட்டில் மனம் கவர்ந்த ஜூலி!

Bigg Boss Julie Getting Married To A Businessman's Son? | Astro Ulagam
Bigg Boss Julie is quite the diva in this modern photoshoot
Julie-in-Candle-Photoshoot-3 - Kalakkal Cinema