ஏமாற்றம்…

எந்த இசையும்

பிடிக்கவில்லை,

உன் குரலை

கேட்ட பின்பு.. .

எந்த சுவையும்

பிடிக்கவில்லை

உன் இதழை

சுவைத்த பின்பு…

எந்த பெயரும்

பிடிக்கவில்லை

உன் பெயரை

கேட்ட பின்பு…

எந்த பெண்ணையும்

பிடிக்கவில்லை

உன்னை

பார்த்த பின்பு…

காதலே…

பிடிக்கவில்லை

“நீ”

ஏமாற்றிய பின்பு…?