எதிர்க்கட்சி தலைவர் நியமிப்பு.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தலைவர் சஜித் பிரேமதாச 9 வது பாராளுமன்றின் எதிர்க்கட்சி தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Economic development, technological revolution for all - Sajith | Daily News