உன்னுடன் நான்….

நிறம் மாறாத நிலவுக்குள்
நீயும் நானும் வசிப்போம்
நிரந்தரமாக
உலா வரும் நிலா
ஓய்வு எடுக்கும் போதெல்லாம்
உன் விழியால் வெளிச்சம்
தருவோம்
அந்த விண்ணுக்கும்
இந்த மண்ணுக்கும்.