அழகு…

These 5 Things Are What Keep Couples Connected and Strong | Goalcast

ஒருவரையொருவர்

சரியாக

புரிந்து கொண்டால்

எந்த உறவும் அழகே….