அன்பு

Are you falling in love? How can you tell? - Nile Post

உலகில் அதிகமாக

வீணாக்கப்படுவது யாராலும்

புரிந்து கொள்ளப்படாத

அன்பு…