அத்த ராத்திரியில் நானும்

அத்த ராத்திரியில் நானும்
அபிநயம் செய்கின்றேன்
உன் இமை மூடா விழிகளை பார்த்த நாள் முதல்